รัฐสร้างสังคมผู้สูงอายุ ยกเป็นวาระแห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตรี ย้ำ สร้างสังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ยกเป็นวาระแห่งชาติ วางแผนการเงิน ปรับสภาพแวดล้อม ตั้งกองทุนเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการเสวนา “สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายแห่งรัฐ : ระเบียบวาระแห่งชาติในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ซึ่งคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)จัดขึ้นบริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา 1

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 ซึ่งรัฐบาลได้วางนโยบายหลายด้านเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการกำหนดเรื่องการดูแลผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า อยู่ในสังคมที่ดีและปลอดภัย ทั้งนี้เห็นว่าการสร้างสังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น จะต้องกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติให้มีการวางแผนการเงินสำหรับผู้สูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การสร้างระบบคุ้มครองสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการดูแลระยะยาว การจัดตั้งกองทุนแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้มีการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง และที่สำคัญการดำเนินการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้จะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ตลอดจนควรมีการยกระดับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพเพื่อเป็นการวางรากฐานสังคมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้น.-สำนักข่าวไทย